loading...
Zamknij wpis

Założycielka

Założycielką Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża jest s. Helena Christiana Mickiewicz, córka Moniki, z domu Kozłowska, i Albina Mickiewicz. Urodziła się 22. 03. 1948 r. we wsi Przystawka, woj. Białystok, natomiast ochrzczona została 29.03.1948 r. w par. św. Jerzego w Janowie. W 1957 r. przyjęła pierwszą Komunię Św., a rok później Sakrament Bierzmowania. W 1955 r. rozpoczęła naukę w szkole podstawowej, którą ukończyła w 1963 r.  i w tym roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W 1966 r. rozpoczęła nowicjat, otrzymała habit i imię Maria Christiana. W 1968 r. złożyła pierwszą profesję i podjęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym, którą zakończyła uzyskując świadectwo dojrzałości w 1971 r. Następnie ukończyła kurs katechetyczny i rozpoczęła pracę jako katechetka.

Jesienią 1973 r. podczas rozmyślania, gdy modliła się słowami aktu oddania się Matce Bożej ułożonego przez świętego Maksymiliana, przy słowach: „użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia (…), abym w Twoich niepokalanych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach...”, nagła myśl przeniknęła jej serce, że powinna założyć nowe zgromadzenie zakonne, którego członkinie wszystko ofiarują za tych, którzy są daleko od Boga i w tym duchu formować będą apostołów świeckich. W tym czasie prowadziła już grupę apostolską, którą formowała według wskazań Dekretu o Apostolstwie świeckich. Po kilku miesiącach walki duchowej, Siostra była przekonana, że ma prosić o śluby wieczyste
w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Złożyła je 26 sierpnia 1974 r.
W latach 1974-1975 i 1982-1984 studiowała w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w 1984 r. otrzymała dyplom.

W rok po ślubach wieczystych z nową siłą zaczęło powracać przekonanie o konieczności założenia nowego zgromadzenia, aby wobec poważnych problemów związanych z laicyzacją społeczeństwa w latach siedemdziesiątych XX wieku rozpocząć rzetelną formację apostołów świeckich. Pracując jako katechetka starała się realizować naukę Soboru Watykańskiego II. Zakładała grupy duszpasterskie i formowała ludzi świeckich do czynnego apostolatu w swoich środowiskach, uwrażliwiając ich na konieczność głoszenia Ewangelii najpierw przykładem życia. W 1974 r. zaangażowała się w ruch apostolski Pomocników Matki Kościoła, a od 1975 r. była członkiem Konsulty Pomocników Matki Kościoła, której przewodniczącym był ks. Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski.
W aktywnej pracy apostolskiej narastało w niej pragnienie, by Bóg, który nas ukochał, był także przez wszystkich poznany i kochany. Słowa św. Pawła: Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił (Rz 10,13-14) oraz: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9,16) głęboko zapadły w serce Siostry i nieustannie jej towarzyszyły, stając się inspiracją podejmowanych działań. W sercu Siostry przez cały czas trwało jednak bolesne zmaganie, czy rzeczywiście powinna założyć nową wspólnotę zakonną, czy istotnie Bóg tego chce, czy też jest to tylko pokusa. Siostra widziała potrzebę takiej Wspólnoty, ale równocześnie paraliżował ją lęk przed podjęciem tego dzieła.

Pracę przerwała nagła choroba w 1978 r., która okazała się łaską. Podczas jednego z kryzysowych momentów, w którym wydawało się, że życie zbliża się do kresu, uświadomiła sobie, że odchodzi nie wypełniwszy Woli Bożej, ponieważ nie powstało nowe zgromadzenie. Kierując się diagnozą lekarską skierowano Siostrę na rentę inwalidzką. Przedłużający się czas choroby sprzyjał gorącej modlitwie o jasne rozeznanie Woli Bożej.
W 1980 r. powiedziała o swoich zmaganiach miejscowej przełożonej. Spotkała się ze zrozumieniem i otwartością na rozeznawanie tego tematu. W roku 1981 Siostra podzieliła się myślą o pragnieniu utworzenia nowego zgromadzenia z Barbarą Maciejewską, późniejszą
s. Maksymilianą. Wkrótce pojawiły się kolejne dziewczęta, pragnące włączyć się w to dzieło.

Pierwsze kandydatki zebrane na wspólnej modlitwie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1982 roku powierzyły się Bogu, składając swoje życie w ofierze za Kościół święty,a w sposób szczególny za tych, którzy są daleko od Boga. Ten fakt rozpoczął historyczne istnienie Wspólnoty i 15 sierpnia został dopełniony aktem oddania się Maryi. W Wielki Czwartek 1983 roku podczas modlitwy zrodziło się w Siostrach przekonanie, że mają nosić nazwę Uczennice Krzyża.

Jesienią 1983 r. Siostra otrzymała od przełożonej generalnej pozwolenie zamieszkania z kandydatkami na okres jednego roku. Pozwolenie to było udzielone ponownie w 1984 r.W 1985 r. otrzymała indult eksklaustracji na okres trzech lat. Dnia 25 lipca 1988 roku siostra Christiana skierowała do Stolicy Apostolskiej prośbę o zwolnienie ze ślubów wieczystych złożonych w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Dzięki pozytywnej opinii Zarządu Generalnego Sióstr Nazaretanek, Siostra otrzymała indult zwalniający ze ślubów, który podpisała 23 listopada 1988 roku i 8 grudnia tegoż roku, w 25 rocznicę swojego powołania, na ręce Księdza Biskupa Kazimierza Majdańskiego złożyła śluby wieczyste w powstającej Wspólnocie.

Już w początkowej fazie formacji pierwszych kandydatek Siostra miała przekonanie, że we Wspólnocie powinien być również nurt kontemplacyjny, żeby członkinie Wspólnoty w tak zwanych domach kontemplacyjnych mogły systematycznie pogłębiać swoją więź z Bogiem i tym skuteczniej oddawać się pracy apostolskiej. Domy te powinny być też otwarte dla osób spoza Wspólnoty.     W chwili obecnej Siostra prowadzi spotkania formacyjne w poszczególnych domach Wspólnoty, czuwa nad praktyczną realizacją charyzmatu i włącza się w apostolat Wspólnoty.

 

 

 

 Misja

Polecamy

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

Telefon: +48 91 421 68 69