loading...
Zamknij wpis

O NAS

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża
(Communio Sororum Discipularum Crucis - CSDC, zwyczajowo: Uczennice Krzyża)
jest instytutem zakonnym, habitowym, o charakterze apostolskim na prawie diecezjalnym.

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża (Communio Sororum Discipularum Crucis – CSDC, zwyczajowo: Uczennice Krzyża) jest instytutem zakonnym, habitowym, o charakterze apostolskim na prawie diecezjalnym.
Swoim życiem odpowiadamy na miłość Bożą oraz uczestniczymy w zbawczej misji Chrystusowego Krzyża i Kościoła przez publiczną profesję zakonną czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa. Ta nowa konsekracja przeżywana w Kościele i dla Kościoła jest zakorzeniona w konsekracji chrztu świętego i pełniej ją wyraża.

Charyzmatem Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża jest dążenie do doskonałej miłości Boga i bliźniego przez naśladowanie Chrystusa Odkupiciela, który głosił Dobrą Nowinę
o zbawieniu, a umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował (J 13,1) i posłuszny woli Ojca wydał siebie, abyśmy mieli życie wieczne (J 3,16).      
Nasza Wspólnota powstała z natchnienia Ducha Świętego dla dobra Kościoła, aby każda z nas, zawierzając się Maryi, w jedności ze Zbawicielem głosiła miłość Ojca i składała
w ofierze miłości swoje życie za tych, którzy są daleko od Niego i w tym duchu formowała apostołów świeckich. Zgodnie ze słowami Apostoła Narodów: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9,16), na różne sposoby przekazujemy orędzie o zbawieniu i do tej misji przygotowujemy świeckich.

Naszą misję formowania apostołów świeckich realizujemy przez:

  • modlitwę i kontemplację rzeczy Bożych;
  • ewangeliczne życie w siostrzanej wspólnocie;
  • głoszenie Ewangelii świadectwem życia i słowem;
  • działalność ewangelizacyjną i duszpastersko – wychowawczą;
  • współpracę z Kościołem lokalnym w duszpasterstwie.

Nasze życie przeżywamy z Maryją, którą Jezus dał nam jako Matkę Kościoła. Jest Ona dla nas wzorem i przykładem realizowania powołania Uczennicy Krzyża.

Jezus Chrystus, w czasie swojego ziemskiego życia, podczas wypełniania posłannictwa, trwał w komunii miłości
z Ojcem i odchodził na miejsca pustynne, aby tam Go uwielbiać
(Łk 5,16; Mt 14,13; Łk 9,18). Pociągnięte przykładem Jego życia, dążymy do coraz pełniejszej komunii z Bogiem. Dajemy temu konkretny wyraz także przez okresowo podejmowane formy życia kontemplacyjnego. W tym celu zakładamy domy kontemplacyjne, które są otwarte także dla osób spoza Wspólnoty, zwłaszcza ludzi świeckich. Apostolat właściwy takim domom stanowi ważny element realizacji naszego posłannictwa.

Realizując nasze posłannictwo, podejmujemy prace w takich formach i posługujemy się takimi środkami, jakie
w danym czasie są najbardziej skuteczne, jakich domagają się konkretne okoliczności miejsca i czasu oraz jakie dyktuje miłość Boża. Uwzględniamy przy tym potrzeby Kościoła odczytywane w jego własnych wypowiedziach oraz znakach czasu.Misja

Polecamy

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

Telefon: +48 91 421 68 69