loading...
sobota 24 października 2020

List do Efezjan 4,7-16.

Bracia: Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.
Dlatego mówi Pismo: "Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary".
Słowo zaś "wstąpił" cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi?
Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.
I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami
dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego,
aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu.
Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi.
Z Niego całe Ciało, zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary.

Księga Psalmów 122(121),1-2.3-4a.4b-5.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.
Tam wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.


Ewangelia wg św. Łukasza 13,1-9.

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?"
Lecz on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem;
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć"».

Komentarz Św. Klaudiusz La Colombiere

Przedmiotem naszej bojaźni nie powinna być niewielka liczba wybranych, ale grzechy, które uniemożliwiają nam bycie w tej liczbie. Nie zostaniecie potępieni, ponieważ zostaliście zganieni, ale dlatego, że źle żyliście. [...] Musimy się obawiać i zawsze się obawiać, ale tą obawą, która rodzi mądrość, a nie bojaźnią, która prowadzi do lenistwa i rozpaczy.

Tak trudno jest utrzymać ludzki umysł we właściwym usposobieniu. Czasami boją się za mało, czasami za bardzo, a czasami niesłusznie. Posuwają się do takiej ekstrawagancji, że obawiają się, iż ich nieszczęście pochodzi od Boga, który jest źródłem wszelkiego ich dobra, który pragnie ich zbawienia. Wszystko, co zrobił, jeszcze ich nie przekonało, że niczego tak bardzo nie pragnie, jak ich uratować. Ale jest to wyznanie wiary, że Bóg chce nas wszystkich zbawić i że możemy zbawić nas wszystkich, jeśli chcemy.

Widzimy bramę nieba, a gdybyśmy jej nie widzieli, Bóg byłby nierozsądny, nakazując nam tam wejść. Widzimy też bardzo dobrze, kto wchodzi przez te drzwi i co musimy zrobić, aby się tam dostać. Czyja to wina, że nie wchodzimy? Boga czy nasza?Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Misja

Polecamy

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

Telefon: +48 91 421 68 69